KSIĘGOWOŚĆ
Podstawowy zakres usług

 • pełen zakres usług księgowych (księgi rachunkowe, podatkowa księga przychodów i rozchodów, ryczałt)
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i ewidencji wyposażenia
 • prowadzenie rejestrów VAT
 • sporządzanie deklaracji podatkowych i składanie ich w urzędach skarbowych
 • sporządzanie i przesyłanie sprawozdań do GUS i NBP
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • przygotowywanie dokumentacji do kontroli
 • współpraca z biegłym rewidentem podczas badania ksiąg

Usługi dodatkowe

 • sporządzanie okresowych raportów według wzorów i potrzeb Klienta
 • tworzenie planu kont i polityki rachunkowości
 • weryfikowanie poprawności prowadzenia ksiąg przez osoby trzecie
 • wyprowadzanie zaległości

KADRY I PŁACE

 • sporządzanie list płac
 • sporządzanie i przesyłanie deklaracji ZUS
 • sporządzanie i przesyłanie deklaracji podatku od osób fizycznych
 • rozliczanie zwolnień lekarskich
 • wyliczanie przysługujących urlopów i świadczeń
 • prowadzenie akt osobowych pracowników
 • obsługa zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło)
 • sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia